General Assembly


Chairman: 5B 趙璟麟 Chiu King Lun

Secretary: 5B 鄧海彤 Tang Hoi Tung

Executive Committee


President: 5A 何嘉穎 Ho Ka Wing Chloe

Internal Vice President: 5B 林雅姿 Lam Nga Chi

External Vice President: 5B 葉承霖 Yip Shing Lam

Secretary: 5A 庾駿羲 Yu Chun Hei

Publication: 5C 李安莹 Lee On Yin

Publicity: 4C 柯珮儀 Or Pui Yee

Welfare: 5B 吳嘉怡 Ng Ka Yi Joey

Finance: 5B 徐雅悠 Chiu Nga Yau