President


5D 何彥瑩 Ho Yin Ying

Vice President


3B 沈家盈 Shum Ka Ying

4B 黎雪霖 Lai Suet Lam

Secretary


4C 蔡靜怡 Cai Ching Yi

Financial Secretary


3C 王穎程 Wong Wing Ching

Publicity Director


4D 嘉翹 Hidaaya Kassim

Sub-committee


2D 周裕珊 Chau Yu Shan

2D 林子楹 Lam Tsz Ying

3B 陳建文 Chan Kin Man

4B 馬時琛 Ma Sze Sum

4C 李嘉美 Li Ka Mei

5A 李思律 Lee Sze Lut

5B 俞嘉軒 Yu Ka Hin

5B 朱藹琪 Zhu Oi Ki

5C 紀諾軒 Kee Lok Hin

5C 李采藍 Lee Tsoi Nam

5D 蔡曉棠 Tsoi Hiu Tong

5D 江楚喬 Kong Cho Kiu